Drogi użytkowniku

Dbamy o Twoją prywatność i dlatego poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez strone kanine.pl. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pozycjoner.neta , wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 582299683, nr REGON 240695648 z siedzibą pod adresem ul. Katowicka 117  ; 43-450 Ustroń.

Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione bezpośrednio przez Ciebie w procesie zakładania konta w sklepie kanine.pl. Dodatkowo Twoje dane otrzymaliśmy od Operatora płatności który umożliwił Ci dokonanie płatności za zakupiony w naszym sklepie towar. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy, tj. w celu założenia konta w sklepie i dokonania zakupu. W celu zawarcia umowy dostępu do konta potrzebujemy Twojego adresu e-mail natomiast w celu realizacji zamówienia i dostarczenia zamówionego towaru potrzebujemy Twojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu. Jeśli nie podasz nam wyżej wskazanych danych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne. 

Jak już wspomnieliśmy wyżej jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji zawartej między nami umowy lub do wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla następujących celów:

1.Umożliwiania Tobie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w tym pełnego korzystania ze sklepu;

2.Umożliwienia Tobie zarejestrowania i zarządzania Twoim kontem w sklepie oraz umożliwienia Ci wglądu w historię Twoich zamówień;

3.Umożliwiania dokonania zakupów w ramach sklepu;

4.Umożliwienia dokonania płatności za zakupy u nas;

5.Rozpatrywania Twoich reklamacji i skarg składanych przez Ciebie dotyczących usług świadczonych w sklepie;

6.Kontaktowania się z Tobą w szczególności w celu związanym z realizacją Twoich zamówień;

7.Rozwiązania umowy w tym zamknięcia konta;

Na postawie prawnie uzasadnionego interesu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach:

1.Organizacji konkursów w których możesz wziąć udział;

2.Prowadzenia działań marketingowych własnych usług;

3.Windykacji należności;

4.Prowadzenia postępowań arbitrażowych, mediacyjnych i sądowych;

5.Kontaktowania się z Tobą w celach związanych z działaniami marketingowymi;

6.Przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności;

7.Zapewnienie obsługi usług płatniczych.

Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili wysyłając informację na adres e-mail bhojenska@wolfika.pl lub listownie na adres administratora danych.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA WZGLĘDEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy Cię, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci uprawnienia nadane z mocy prawa: prawo dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprostowania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia jak również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji – profilowaniu. 

Pamiętaj, że w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

CZY UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Możemy udostępnić Twoje dane osobowe podmiotom trzecim jeśli jest to niezbędne do realizacji zamówienia (wykonania platnosci, dostarczenia towaru). Twoje dane osobowe możemy udostępnić jeżeli wymagają tego od nas przepisy prawa.

Twoje dane osobowe, których przetwarzanie dokonujemy w oparciu o podatkowe i rachunkowe zobowiązani jesteśmy przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku w którym minął okres płatności podatku. Maksymalnie Twoje dane osobowe możemy przetwarzać przez 10 lat, ma to bezpośredni związek z dochodzeniem przez Ciebie roszczeń w związku z wykonaniem umowy. W celach marketingowych możemy

przetwarzać Twoje dane do czasu rozwiązania wiążącej nas umowy lub do momentu w którym wniesiesz sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.

Twoje dane nie posłużą nam do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Ciebie danych osobowych nie dokonamy profilowania.

Śledź nas na Facebooku